JAN BASISTY

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Kancelaria specjalizuje się w dziedzinach prawa: cywilnego, rzeczowego, spadkowego, rodzinnego, handlowego oraz w reprezentacji przed sądami i innymi organami.

 • Prawo cywilne (zobowiązania – wszelkiego rodzaju roszczenia cywilno-prawne wynikające z zawartych umów, jak i też z innych stosunków prawnych, odszkodowania, kary umowne, odstąpienia od umów, zadatek, pożyczki, leasing, najem, dzierżawa)
 • Prawo rzeczowe (własność, posiadanie, użytkowanie hipoteka) w zakresie roszczeń ochrony własności, jak i roszczeń uzupełniających
 • Prawo upadłościowe – przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i przedsiębiorców), zgłoszenie i ustalenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, zabezpieczenie interesów wierzycieli w postępowaniu, ochrona dłużnika w postępowaniu, zaskarżanie czynności dłużnika
 • Prawo spółek i prawo handlowe – prawa korporacyjne, prawa spółek, obsługa zgromadzeń wspólników, prawa członków zarządu, dochodzenie roszczeń od członków zarządu w przypadku niewypłacalności spółki oraz ich odpowiedzialności wobec wspólników i wierzycieli za działanie wbrew interesom spółki
 • Pomoc prawna indywidualnym klientom (w zakresie prowadzonej pomocy prawnej przez kancelarie)
 • Proces – reprezentowanie klientów i przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami (powszechnymi, administracyjnymi), organami administracji oraz innymi instytucjami
 • Prawo spółek i prawo handlowe – prawa korporacyjne, prawa spółek, obsługa zgromadzeń wspólników, prawa członków zarządu, dochodzenie roszczeń od członków zarządu w przypadku niewypłacalności spółki oraz ich odpowiedzialności wobec wspólników i wierzycieli za działanie wbrew interesom spółki
 • Prawo spadkowe (nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapis itd.)
 • Prawo spółdzielcze – członkostwo, budownictwo, remonty
 • Prawo autorskie, prawo własności intelektualnej i przemysłowej ? doradztwo prawne w zakresie ochrony znaków towarowych i naruszania praw autorskich
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne – usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy obejmujące: przygotowywanie umów o pracę i umów o zakazie konkurencji, przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, układów zbiorowych
 • Zamówienie publiczne – świadczenie usług na rzecz uczestników postępowań i podmiotów obowiązanych do zamawiania dóbr i usług na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Przygotowywanie ofert, sporządzanie środków odwoławczych