JAN BASISTY

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Postępowań sądowych spornych w tym w szczególności dotyczących:

 • roszczeń o zapłatę
 • ochrony dóbr osobistych
 • wszelkiego rodzaju roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
 • roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy
 • roszczeń odszkodowawczych z czynów niedozwolonych
 • kar umownych
 • ochrony praw autorskich
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • spraw pracowniczych, w szczególności dot. zakazu konkurencji
 • spadków (dziedziczenia, prawa do zachowku )
 • stwierdzenia nieważności umów
 • uznania czynności prawnej za bezskuteczną
 • roszczeń przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczona odpowiedzialnością
 • służebności (w tym służebności przesyłu)
 • ochrony prawa własności nieruchomości